Přírodní park Novohradské hory  -logo Přírodní park Novohradské hory

Přírodní park Novohradské hory je rozsáhlá oblast s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou. Oblast, která je významná vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašelinište, rybníky a pramenište, a dále dochované historické hodnoty území.
.: Vymezení .: Poslání .: Ochrana .: Obecně .: Závěr

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 2/2003

ze dne 30. 9. 2003

o přírodním parku Novohradské hory

Rada Jihočeského kraje vydává dne 30.9.2003 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Článek 1 - Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Novohradské hory a stanovují se omezení jeho území.

(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny a Kaplice. Leží v obvodu územní působnosti obcí Benešov nad Černou, Dolní Dvořiště, Horní Stropnice, Kamenná, Malonty, Nové Hrady, Pohorská Ves a Žár.

(3) Přírodní park zahrnuje katastrální území obcí: Bedřichov u Horní Stropnice, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hartunkov, Hojná Voda, Horní Stropnice, Konratice, Kuří, Lužnice u Pohorské Vsi, Meziluží, Mýtiny, Paseky u Horní Stropnice, Pivonice u Pohorské Vsi, Pohoří na Šumavě, Radčice u Malont, Rapotice u Malont, Staré Hutě u Horní Stropnice, Svébohy, Šejby, Velký Jindřichov, Veveří u Nových Hradů, a dále části těchto katastrálních území: Bělá u Malont, Benešov nad Černou, Božejov u Nových Hradů, Cetviny, Desky, Dluhoště, Dolní Příbraní, Kamenná u Trhových Svinů, Ličov, Malonty, Meziříčí u Malont, Mikulov, Nové Hrady, Rychnov u Nových Hradů, Údolí u Nových Hradů, Valtéřov, Žár u Nových Hradů a Žumberk u Nových Hradů.

(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: Ze státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskou republikou v osadě Cetviny vede od bývalého můstku přes řeku Malši kolem budovy bývalé celnice ke kostelu v dolní části bývalé návsi v Cetvinách, odtud hranice pokračuje severovýchodním směrem po silnici III. třídy č. 1585 přes křižovatku u osady Janova Ves do osady Bělá a dále do obce Malonty, kterou obchází východním směrem po hranici zastavěného území obce a vrací se zpět na silnici III. třídy č. 1589 a vede po ní až do osady Meziříčí, kde ji u kapličky na severozápadním okraji osady opouští a pokračuje severním směrem po polní a lesní cestě přes zaniklé sídlo Velíška. Dále obchází z východní strany Mlýnský vrch a před můstkem přes řeku Černou se znovu napojuje na silnici III. třídy č. 1589 a vede po ní až k jejímu ukončení na křižovatce se silnicí II. třídy č. 154 (u odbočky do osady Dluhoště). Po této silnici se stáčí východním směrem k obci Benešov nad Černou, kterou obchází z jihu po hranici zastavěného území obce, vrací se zpět na silnici II. třídy č. 154 a po ní pokračuje na severovýchod k obci Rychnov u Nových Hradů, kterou obchází z východu po hranici současně zastavěného území, vrací se zpět na silnici II. třídy č. 154 a pokračuje na sever k obci Kamenná, kterou rovněž obchází po východní hranici současně zastavěného území. Na severním okraji obce se napojuje na silnici Kamenná - Klažary, kterou po přibližně 500 metrech opouští a odbočuje na polní a posléze lesní cestu směrem na SSV, a to až po napojení této cesty na komunikaci Klažary - Žumberk. Obec Žumberk hranice obchází po jižním okraji současně zastavěného území a poté pokračuje po silnici do obce Žár, kterou rovněž obchází po jižním okraji současně zastavěného území a vrací se na silnici Trhové Sviny – Nové Hrady, po které pokračuje až na okraj sídla Údolí u Nových Hradů. To obchází ze západní a jižní strany po hranici současně zastavěného území, napojuje se na jižní okraj současně zastavěného území obce Nové Hrady, po které pokračuje až k Zámeckému Dvoru, kde se napojuje na komunikaci vedoucí k hraničnímu přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck. Po této komunikaci pokračuje hranice přírodního parku ke státní hranici mezi Českou a Rakouskou republikou, která již odtud tvoří zbývající část hranice přírodního parku zpět k osadě Cetviny.

(5) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Novohradské hory je zakreslena do základní mapy v měřítku 1 : 30 000, která je přílohou tohoto nařízení.

Článek 2 - Poslání přírodního parku

(1) Posláním přírodního parku Novohradské hory je ochrana krajinného rázu rozsáhlého území s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou, které je významné vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašeliniště, rybníky a prameniště, a dále dochované historické hodnoty území.

Článek 3 - Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad Jihočeského kraje zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Novohradské hory se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu ochrany přírody:
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, a pod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

Článek 4 - Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení v plném rozsahu nahrazuje nařízení Okresního úřadu Český Krumlov č. 3/1999 ze dne 20. 9. 1999, o zřízení přírodního parku Novohradské hory a nařízení Okresního úřadu České Budějovice ze dne 18. 12. 1998, o zřízení přírodního parku Novohradské hory.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Novohradské hory trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r., náměstek hejtmana
RNDr. Jan Zahradník v.r., hejtman
nahoru .: Zpět příroda .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version