Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

K
Kamenec (1.072 m)
Nejvyšší vrchol české části Novohradských hor. Nachází se asi 3 kilometry jihozápadně od znovuobnovené obce Pohoří na Šumavě, přibližně 400 metrů od česko-rakouské hranice, na hlavním evropském rozvodí Labe-Dunaj. Vrchol je tvořen výraznou skalní granodioritovou hradbou a je na něm umístěn geodetický bod. »

Kamenná
Obec na severním úpatí přírodního parku Novohradské hory. Skládá se ze vsí: Kamenná, Kondrač a Klažary. První písemné zmínky z roku 1349. Typická stará německá vesnice tvořená dvěma řadami zemědělských usedlostí, které se táhnou podél cesty v délce asi 600 metrů ve směru od jihozápadu k severovýchodu. V kronice z roku 1952 je zmiňováno 32 domů starších stopadesáti let. Byly to většinou mohutné kamenné stavby, kryté taškami. V obci bývalo i několik menších rybníčků. Za pozornost stojí kaplička, která byla opravena v roce 1995. Ves leží jižně od Trhových Svinů na silnici Trhové Sviny - Chvalkov - Rychnov u Nových Hradů.

Kamenný potok, Kamenice
pramení pod Kamenným vrchem u obce Bělá, u Květoňova napájí údolní nádrž, pod níž se před Kaplicí vlévá do Malše.

Kapelníkův rybník, Kapelunk
plavební klauza na horním toku říčky Lužnice v nadmořské výšce 898 m n.m. Rozloha 6,35 ha, objem zadržované vody 58.000 m3. »

Kaplice (něm. Kaplitz)
Původně trhová osada na cáhlovské (Cáhlov = Freistadt) obchodní stezce. První zmínka pochází z roku 1257, od roku 1382 osada povýšená na městečko. Děkanský kostel sv. Petra a Pavla původně patrně ze 13. století (zmínka 1257), znovu vystavěn po požáru roku 1507, věž zvýšená r. 1740 a 1868. Stejnolodí dělené třemi pilíři, sklenuté síťovou klenbou, kruchta v západní části valenou klenbou s lunetami a sítí žeber. Zařízení kostela, někdy též nazývaného "německý", je z větší části pseudogotické z let 1866-68. Obraz sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři pochází z druhé poloviny 18. století. Druhý kostel, zvaný též "český", postavený kolem r. 1500 na starším základě, je jednolodní, zasvěcený sv. Floriánovi. Loď sklenutá plochou valenou klenbou s lunetami a konchou. Na vnější straně presbytáře malovaný erb s růží. Oltář s obrazem sv. Rodiny z 2. čtvrtiny 18. století. Náhrobek z konce 16. století. Kaple sv. Josefa a Barbory ze 16. století (původně protestantský kostel, později církevní špitál s kaplí). Jednopatrová budova staré radnice na náměstí je renesanční, nejpozději z roku 1553. Současná podoba pochází z let 1718-1851). Památkově chráněná kašna s kamenným pranýřem z roku 1646, městské domy č.p. 24, 32, 206 a 215 a tzv. brzdový kámen u staré silnice na České Budějovice. Chráněný je i kamenný most přes Malši z 18. století. V okolí pomníčky transportů smrti, které tudy šly na samém konci druhé světové války.

Kaplice - nádraží
Při silnici na Rozpoutí zbytky po dolování stříbrných železných rud. Zmínka již z roku 1481 a dále v letech 1825-33. Při rekonstrukci železniční tratě v roce 1994 objeven poblíž Výhně původní mostek koněspřežky.

Kondrač
(obec Kamenná) První zmínky z roku 1367. Ve vsi se nachází významná kulturní památka - historický kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. V r. 1998 proběhla kompletní rekonstrukce kostela. Památník znovuosídlení z roku 1945. Z vyhlídky na Kondračské hoře je vidět Českobudějovická kotlina, Třeboňská pánev a Nové Hrady.

Klažary (něm. Glasern)
Původní název osady, německé Glasern, je možné přeložit jako "Skláři". Sklářství však v Klažarech není historicky doloženo. Osada poprvé zmiňována v letech 1401 - 1405. V té době stála v Klažarech tvrz, jejímiž vlastníky byli Oldřich a Jan z Klažar z rodu Žestovců ze Světví. V roce 1544 je uváděna jako pustá. Samotná vesnice má z urbanistického hlediska charakter importovaného typu údolní lánové vsi. Ve středu dva památné 150tileté duby.

Krabonoš
(u Nové Vsi nad Lužnicí) Původně hraniční osada připomínaná již roku 1179. Od roku 1920 součást Československa. Zbytku obce dominuje kostel sv. Jana Křtitele, původně gotický se zbytky fresek.

Klauza, Klauzura, Klausa plavební
vodní nádrže budované v letech 1778-1783 pro usnadnění plavby dřeva po řekách Černé a Malši a Pohořském potoku: Zlatá Ktiš, Huťský rybník, Pohořský rybník, Kapelníkův rybník, Uhlišťský rybník, Tisový rybník, Mlýnský rybník. V oblasti Novohradských hor vybudováno celkem 9 takovýchto klauz, dvě z nich leží na rakouské straně pohoří. Buquoyská vodní cesta měla zásobit ta místa monarchie, kde byl dříví nedostatek. Z nádrží se dle harmonogramu vypouštěla voda pro zlepšení plavebních parametrů. Systém byl dílem vynikajícího matematika J.F.Riemera, jehož najal J.N. Buquoy. Název klauzura pochází z pozdně latinského clausura = uzavření.

Kuní hora (925 m)
zalesněný vrch se skalními útvary, balvanovými moři, mrazovými sruby a dalšími formami mrazového zvětrávání granodioritu. Z vrcholů (S, J) částečné výhledy. (2 km západně od Hojné Vody)

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze